História

Naše Občianske združenie  vzniklo v máji 2005. Ako nezisková organizácia bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR  dňa 25.05.2005 , číslo spisu VVS/1-900/90-26185 pod pôvodným názvom Občianske združenie pri detskom domove a domove sociálnych služieb v Piešťanoch. Nakoľko v zmysle zákona v roku 2008 zanikol domov sociálnych služieb na Mierovej ulici, požiadali sme o zmenu názvu nášho združenia, a od 06.08.2008 pracujeme pod názvom Občianske združenie pri detskom domove Piešťany. 


Každý rok je pre nás plný každodennej práce, vytyčovania nových horizontov. To všetko v prospech tých najzraniteľnejších – ohrozených a opustených detí. Aby mohli prežiť bezstarostné a naplnené detstvo a do budúcnosti si odniesli pevný základ, na ktorom budú môcť stavať oni osobne i celá spoločnosť.

 

Hlavnou myšlienkou a cieľom OZ je napomáhať deťom a mládeži v detskom domove , skvalitniť starostlivosť o zverené deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Sme presvedčení, že dieťa potrebuje  pre zdravý psycho-sociálny vývoj prostredie úplnej rodiny s otcom a mamou. Len tak môže naplniť svoje potreby a zažiť bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá je  základom kvality neskorších vzťahov a komunikácie. Stabilné a priaznivé rodinné prostredie dokáže adekvátne rozvíjať osobnosť dieťaťa, zveľadiť jeho potenciál a pripraviť ho na vstup do širšieho sociálneho kontextu. Aspoň čiastočne im môžeme nahradiť to, čo stratili. Prišli o ľudí, na ktorých im najviac záležalo. A spolu s tým prišli aj o množstvo ďalších vecí, ktoré sú pre dieťa životne najdôležitejšie. O lásku, bezpečie, zázemie, dôveru... Je to rana na celý život, a my ju nevieme zahojiť. Dokážeme aspoň zmierniť prežívanú bolesť a napomôcť uzdraveniu. Pomocou rôznych akcií - kultúrnych, športových a rekreačných podporujeme osobnostný rast týchto detí. Nedokážeme deťom nahradiť rodinu, ale dokážeme aspoň sčasti zaplniť biele miesta, ktoré život v odlúčení prináša. Záleží nám na tom, aby deti v detskom domove mali vedľa seba blízkeho človeka, aby mohli rozvíjať svoje talenty a aby ich detský svet obsahoval čo najviac radosti. Rozvíjame detskú osobnosť, ponúkame im priateľské väzby a motivujeme ich k tomu, aby sa venovali zmysluplným činnostiam – štúdiu, umeniu a športu. Vedieme ich k porozumeniu potrieb, skúseností a pocitov, ktoré stratili svojim pôvodným zázemím. Podnecujeme ich k prijatiu ako aj k úcte a rešpektu voči biologickej rodine. Pracujeme s ohrozenými rodinami, z ktorých máme deti v našom DeD. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťa. Preto sa usilujeme, aby deti mohli svoje rodinné prostredie navštevovať a aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť, pokiaľ je to možné.  Možno práve tieto zážitky im raz pomôžu postaviť sa zoči-voči náročným životným skúškam. Podporujeme a financujeme rôzne krúžky a záujmovú činnosť detí, čím  zároveň podporujeme aj ich integráciu v novom prostredí. Veľmi dôležitou súčasťou našej práce je i finančná podpora a pomoc deťom aj po dovŕšení plnoletosti a po osamostatnení. Deti po odchode z detského domova majú nemálo problémov pri uplatnení sa v živote a našou pomocou a podporou sa im to snažíme aspoň sčasti uľahčiť. Poskytujeme pomoc a poradenstvo mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti. Sme im oporou v náročnom procese osamostatňovania sa a začlenenia do spoločnosti. Mladí ľudia, ktorí opúšťajú detský domov čelia celkom novej skutočnosti. Musia sa postaviť na vlastné nohy, zabezpečiť si bývanie, nájsť si prácu, začleniť sa do spoločnosti. A to všetko bez pomoci rodiny. Je to etapa, ktorá býva v živote týchto detí veľmi náročná. Mnohí z nich na to ešte nie sú pripravení. Potrebujú viac času a viac podpory, aby k samostatnosti naozaj dospeli. Práve v tomto adaptačnom období ponúkame mladým dospelým poradenstvo, asistenciu a nezriedka aj materiálnu výpomoc. Poskytujeme im praktické návody „čo robiť“ a „na koho sa obrátiť“, aby pre nich budúcnosť nebola strašiakom, ale perspektívou. Mladí ľudia, ktorí odídu z detských domovov, sú často osamelí. A to aj napriek tomu, že majú okolo seba množstvo kamarátov. Možno to znie ako paradox, ale nie je. Chýba im totiž prítomnosť niekoho staršieho, skúsenejšieho, kto by im odovzdal kúsok svojho poznania. Potrebujú vedľa niekoho dozrieť, a ak tam nie je nikto blízky, sme tam určite aspoň my.

Každoročne naše Občianske združenie požiada notársku komoru o zápis do zoznamu žiadateľov o 2% zo zaplatenej dane fyzických aj právnických osôb, ale naše príjmy sa rozrástli aj vďaka našim dobrodincom a sponzorom. 

Naše Občianske združenie nemá žiadnych zamestnancov, všetci naši členovia sú dobrovoľníci. 

V súčasnosti v OZ pracujú títo členovia-dobrovoľníci:

  • Ing. Pavol Vatrt
  • Mgr. Hanková Iveta
  • Gabrišová Anna
  • Mgr. Birčáková Jana
  • Mgr. Nosková Ivana
  • Ing. Bc. Lazarčíková Marta
  • Mgr. Evinicová Ivana
  • Bc. Starková Daniela
  • Alica Lančaričová

 

Od augusta 2008 máme zmenu stanov OZ pri DeD.