Centrum pre deti a rodiny Piešťany

pomáhame deťom

Deti

Vitajte na našich stránkach

Na tomto mieste Vám predstavíme naše zariadenie. Oboznámime Vás s našou organizačnou štruktúrou, poslaním, aktivitami, projektmi, vítanou pomocou.

 

NaŠe poslanie

Poslanie detského domova

Podľa zákona č. 305/2005 o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele poskytuje detský domov dočasnú starostlivosť deťom a mladým dospelých vo veku od 0 do 25 rokov. Poslaním zariadenia je poskytnúť dočasné prostredie pre dieťa v kríze, v spolupráci so subjektmi v zmysle ustanovení zákonov č. 305/2005 Z.z., č. 36/2005 Z.z., Dohovoru o právach dieťaťa a interných noriem tak, aby bola naplnená stratégia organizácie. Detský domov Piešťany od 01.02.2015 funguje ako Domov detí. Filozofickým východiskom našej práce je zabezpečiť deťom život v podmienkach, ktoré sú čo najviac podobné rodine. Deti vyrastajú v samostatných skupinách, kde sa vychovávatelia v spolupráci s ostatnými zamestnancami snažia zabezpečiť podmienky, čo najviac podobné fungovaniu v bežnej rodine. Zabezpečujú pravidelný kontakt s biologickými rodinami detí, príp. s osobami blízkymi dieťaťu a pripravujú ich na život v rodine (biologickej alebo náhradnej) alebo na osamostatnenie sa. Poslaním nášho domova je napĺňanie individuálnych potrieb nám zvereným deťom, tak aby boli spokojné a aby mali všetko potrebné pre svoj rozvoj a prípravu na osamostatnenie sa.

ďalej sa usilujeme

1. Znížiť priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v detskom domove sanáciou rodiny, návštevami a pobytmi detí v biologickej rodine.
2. Zabezpečiť úspešné začlenenie mladých dospelých do spoločnosti.
3. Zlepšiť a stabilizovať zdravotný stav a osobnostný rozvoj detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP). 
4. Skvalitňovať odbornú prácu s deťmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v samostatných skupinách, nakoľko pribúdajú deti s poruchami učenia, pozornosti a správania.
5. Podľa možností zapájať rodinných príslušníkov do spolupráce pri výchove ich detí (spoluúčasť pri príprave na vyučovanie, komunikácia so školou a vypĺňanie voľného času dieťaťu).
6. Zamestnanci v DeD a profesionálni rodičia (ďalej PR) priebežne počas roka absolvovali rôzne formy vzdelávania, prednášok a supervízií, ktoré im pomáhajú pri skvalitňovaní ich práce. 

424

Počet detí ktoré sme od vzniku zariadenia vyprevadili do Života

44

Súčasná kapacita detského domova

8

2
špecializované skupiny 

2
samostatné skupiny

4
profesionálni 
rodiČia

Rodina ako kľúč ku šŤastiu 

Starostlivosť o deti, ktoré vyrastajú mimo svojej rodiny, si vyžaduje bezpečné a podporujúce prostredie. Nestačí im len jedlo, voda, vzdelanie a zdravotná starostlivosť. Predovšetkým potrebujú okolo seba láskavých a milujúcich ľudí, ktorí sa podieľajú na vypĺňaní prázdneho miesta v srdci, ukážu im, že môžu dôverovať druhým a nakoniec, že sa zvládnu postaviť na svoje vlastné nohy.

Čo robíme

/

Naším deťom sa snažíme vytvoriť prostredie, čo najviac podobné fungujúcej rodine. Pod vedením  láskavých vychovávateľov sa učia postarať samy o seba, učia sa bežnému chodu domácnosti, staršie deti vedieme k starostlivosti a pomoci mladším...., skrátka, učia sa plnohodnotne zaradiť do života. Ďalej ich vedieme k tomu, aby každé dieťa získalo vzdelanie, adekvátne svojim schopnostiam a aby sa následne vedelo uplatniť na trhu práce. 

/

Plne podporujeme rozvoj ich potenciálu, sprostredkovaním rôznych záujmových krúžkov, organizovaním kultúrno-športových podujatí a výletov. Zabezpečujeme im základnú aj nadštandardnú zdravotnú starostlivosť.

/

Plne podporujeme stretávanie sa detí so svojou biologickou rodinou a osobami blízkymi dieťaťu, pokiaľ je to v záujme dieťaťa. Spolu s kurátorkami detí a obcami, kde majú deti trvalý pobyt, spolupracujeme na sanácii rodiny.