Naše kompetencie

Príprava na osamostatnenie

Detský domov podľa zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §55 odst. 2, sa dieťa pripravuje na osamostatnenie podľa jeho potrieb a možností. Začíname už vo veku 15 rokov a to vtedy, keď návrat dieťaťa do biologickej rodiny nie je možný a samo dieťa odmieta náhradnú starostlivosť. Záväzným je minimálne rok pred dosiahnutím plnoletosti a ukončením nariadenej ústavnej starostlivosti. Zameriavame sa hlavne na tieto oblasti:
- Spoločenské správanie: základy stolovania, správanie sa k mladším, starším, starým ľuďom, správanie sa ženy a muža v spoločnosti, správanie na úradoch, verejnosti.
- Doprava, cestovanie, zásielky a telekomunikácie: vybavenie cestovného, cestovný poriadok, komplexné poštové služby.
- Upratovanie, údržba domácnosti, dôležité domáce práce.
- Choroba, ošetrovanie chorého, zdravý spôsob života, základy prvej pomoci, sociálne zabezpečenie.
- Rodinná a sexuálna výchova: výber partnera, manželstvo, predmanželské poradenstvo, plánovanie rodičovstva, tehotenstvo a pôrod, pravidelné lekárske prehliadky, sexuálne deviácie.
- Občianska výchova: životopis, pracovná zmluva, dohoda, legislatíva, štátna správa.
- Fungovanie domácnosti: základné vybavenie domácnosti, náklady a príjmy domácnosti, platenie služieb spojených s užívaním bytu, inkaso, elektrina, prenájom, podnájom, hypotéky, stavebné sporenie, služby bánk.
- Výber budúceho povolania.

Umiestňovanie detí do biologickej/náhradnej rodiny

Prvoradou úlohou DeD po prijatí dieťaťa do zariadenia je začať pracovať s biologickou rodinou. Zistiť príčiny, prečo sa dieťa muselo z rodiny vyňať, vyhodnotiť funkčnosť rodiny, rodičovských kompetencií a vzťahov v rodine a to pomocou sanácie a podpory. Hlavnou úlohou je odstrániť problémy a zmeniť situáciu v rodine, obnoviť vzťahy, za aktívnej účasti všetkých členov, aby návrat dieťaťa späť do biologickej rodiny bol možný v čo najkratšej dobe.

Ak návrat dieťaťa do biologickej rodiny z akýchkoľvek dôvodov nie je možný, dieťa môže byť umiestnené do náhradnej rodiny. Náhradnou rodinou môže byť niekto z príbuzných, alebo i cudzí človek. Ak ide o príbuzného, dieťa býva umiestnené do jeho náhradnej osobnej starostlivosti. Pri cudzom človeku sú možné dve formy náhradnej starostlivosti: pestúnska starostlivosť a osvojenie. Ak dieťa udržiava kontakt s rodinou, je preňho vhodná pestúnska starostlivosť. Pokiaľ rodičia s dieťaťom neudržiavajú žiaden kontakt, dieťa môže byť i osvojené. Detský domov na NRS dieťa pripravuje. Záujemcovia o takéto formy sa pripravujú na ÚPSVaR alebo v organizáciách ako sú Návrat a Úsmev ako dar.

Deti ŤZP – špecializovaná starostlivosť

V našom zariadení máme dve špecializované skupiny pre 14 ťažko zdravotne postihnuté deti. Postihnutie býva často kombinované, teda nie len telesné, ale aj na mentálnej, psychickej a zmyslovej úrovni. Máme deti s detskou mozgovou obrnou, autistickými črtami, deti s metabolickými problémami, ale aj s poruchou správania a emócií. Jedna špecializovaná skupina je ošetrovateľská, kde starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry, druhá skupina opatrovateľská, kde starostlivosť zabezpečujú 2 špeciálne pedagogičky a 3 opatrovateľky. Mobilné deti chodia do špeciálnej základnej školy, imobilné deti učitelia vzdelávajú v podmienkach DeD. Deti sa aktívne, v rámci svojich možností, zapájajú do spoločenského života. Učíme ich sebaobslužným činnostiam, drobným pomocným prácam v domácnosti. Vypĺňame im voľný čas tvorivými aktivitami, výletmi, rôznymi kultúrno-spoločenskými a športovými akciami.

Profesionálne rodičovstvo

Profesionálny rodič je zamestnancom DeD. O nami zverené deti sa stará vo svojej domácnosti. Do profi rodiny sú prednostne umiestňované deti do 6 rokov a to len na prechodnú dobu. Profi rodič musí spĺňať kvalifikačné i osobnostné predpoklady. Na každé dieťa, podľa veku, dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov. Spolupracuje s DeD a podieľa sa na vytváraní vhodných podmienok pre plnohodnotný rozvoj dieťaťa do doby, kým sa dieťa nevráti do svojej biologickej rodiny, alebo kým dieťa nie je umiestnené do náhradnej rodiny.

Vo chvíli, keď sa ľudia rozhodnú čeliť problému, zistia, že sú omnoho schopnejší, ako si mysleli.

P. Coelho

Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.

Seneca

Správnou výživou na osobný rast je milujúce prijatie a povzbudenie od iných.

John Powell

Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme.

Molière

Kto nechce, hľadá dôvody…kto chce, hľadá spôsoby…