PÁR SLOV O NAŠOM DETSKOM DOMOVE

História nášho domova sa začala písať koncom štyridsiatich rokov minulého storočia. Z dokumentov sa dozvedáme, že kmeňová budova nášho DeD na Sasinkovej ulici, bola postavená v roku 1938. Niektoré zdroje uvádzajú aj rok 1920. Stavba pôvodne slúžila ako hostinec a penzión pre pocestných. Z rozprávania susedov sme sa dozvedeli, že pôvodní majitelia sa po vojne už nevrátili, tak sa budova stala vlastníctvom štátu. Hneď od začiatku začala slúžiť ako domov pre siroty. V kmeňovej knihe evidencie príchodov a odchodov detí, ktorá začala byť v písaná povojnovom období, je prvé dieťa evidované od roku 1967. Počas uplynulých 60 rokov prešlo naším zariadením 424 detí. V roku 1958 bola vykonaná rozsiahlejšia rekonštrukcia tejto budovy. Detské domovy do roku 1996 spadali pod Ministerstvo školstva. Od roku 1997 prešli pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko boli definované ako zariadenia sociálnej starostlivosti. Zriaďovateľom nášho DeD bol vtedy Krajský úrad v Trnave, odbor sociálnych vecí, neskôr to bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Trnave. Od roku 2011 je zriaďovateľom všetkých detských domovov na Slovensku Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Od 1.1.2001 bol náš detský domov zlúčený s domovom sociálnych služieb (ďalej DSS) pre deti a dospelých, ktorý bol zriadený v samostatnej budove na Mierovej ulici v Piešťanoch. Naše zariadenie sa tým premenovalo na Detský domov a domov sociálnych služieb. V DSS bola poskytovaná starostlivosť 12 klientom s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím formou týždenných a denných pobytov. Na základe zmeny legislatívy, platnej od roku 2007, kedy prešli všetky DSS pod správu Vyšších územných celkov, sme museli ku koncu júna 2006 klientom s nenariadenou ústavnou starostlivosťou ukončiť poskytovanie starostlivosti. Nasledovala veľká rekonštrukcia celej budovy na Mierovej ulici. Od 01.07. 2007 fungujeme pod názvom DETSKÝ DOMOV PIEŠŤANY. V zrekonštruovanej budove DeD sú od septembra 2007 prevádzkované dve špecializované skupiny pre deti s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím, o ktoré sa rodičia nevedia, nechcú, alebo nemôžu postarať a je im súdom nariadená ústavná starostlivosť. Detský domov je zariadenie s nepretržitou prevádzkou. Do doby transformačného procesu detských domovov boli všetky DeD internátneho typu. Tzn., že pred tým deti žili vo veľkých budovách v skupinách aj po 50 detí a všetka starostlivosť o ne bola výlučne v rukách personálu: vychovávateľky, kuchárky, upratovačky, práčky, zdravotné sestry, údržbári a pod. Transformácia detských domovov je dlhodobý proces, ktorý predpokladá prestavbu priestorov na rodinné bunky s kapacitou max. 9 detí (príp. získanie rodinných domčekov), zmenu filozofie výchovy, prechod na samostatné hospodárenie skupín tak, aby sa výchova detí v detských domovoch, čo najviac podobala výchove v rodine.

Samostatné skupiny:
V našom DeD najprv prebehla rekonštrukcia priestorov kmeňovej budovy na Sasinkovej ulici, ktorú deti a zamestnanci dostali do riadneho užívania v máji 2005. Vznikli tu dve samostatné bytové jednotky so samostatnými vchodmi, s kapacitou 9 detí v samostatných skupinách, čím sa náš domov zaradil medzi detské domovy rodinného typu. V každej skupine sa o deti starajú 3 denní vychovávatelia a 3 pomocné vychovávateľky. Tieto skupiny si samostatne zabezpečujú svoje nákupy, stravovanie, upratovanie, samy si riadia svoj finančný rozpočet, úradné záležitosti., Samostatným fungovaním a hospodárením jednotlivých skupín, zredukovaním pomocného personálu si deti osvojujú sociálne zručnosti, potrebné pre reálny život. Zlepšili sa aj vzťahy a komunikácia vychovávateľov s deťmi, sú oveľa zdieľnejšie a osobnejšie.

Špecializované skupiny:
V budove na Mierovej ulici máme dve špecializovanú samostatné skupiny pre zdravotne ťažko postihnuté deti. Jedna skupina je ošetrovateľská, kde starostlivosť o ležiace ťažko postihnuté deti zabezpečuje šesť zdravotných sestier a jedna hlavná sestra. V druhej, opatrovateľskej skupine, denný aj nočný chod zabezpečujú dve vychovávateľky a tri opatrovateľky. Spolu na oboch skupinách máme 14 detí (7+7).

Mladí dospelí:
Súčasťou nášho zariadenia je aj byt pre mladých dospelých (ďalej MD) s kapacitou pre 4 MD, ktorý DeD zariadil a prenajíma od roku 2016. Mladí dospelí po 18. roku sa tu pripravujú na povolanie, učia sa žiť samostatne, hospodáriť a byť plne zodpovední za svoje správanie a konanie bez dozoru a vedenia dospelého. Vychovávatelia sú s nimi v kontakte pomenej, v prípade potreby sú im nápomocní, no všetko musia zvládať mladí dospelí viac-menej sami. Na mesiac im náleží istá finančná čiastka, s ktorou hospodária.

Profesionálne rodiny:
Starostlivosť a výchova najmenších detí od 0 – 6 je realizovaná v profesionálnych rodinách. Profesionálny rodič (rodičia) je kmeňovým zamestnancom detského domova, ktorý sa o deti stará vo svojich vlastných rodinách, vo vlastnom byte alebo dome. V súčasnosti máme 4 profesionálne matky s kapacitou 8 detí.

CHCETE POMôCŤ ?
ALEBO MÁTE otázky?

+421 33 7721 300

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

CHCETE pomôcť?

Ak máte navyše alebo prebytok, zídu sa nám tieto veci:

 

TRVANLIVÉ POTRAVINY

 

 

HRAČKY A KNIŽKY

 

 

OBLEČENIE A ŠKOLSKÉ POMôcky

 

 

ŠPORTOVÉ POTREBY

 

 

hodnoty, ktoré vyznávame

Najlepší záujem dieťaťa – v každej činnosti a rozhodnutí musí byť kladený dôraz na najlepší záujem dieťaťa, rešpektovanie jeho práv a potrieb.

Kooperácia členov tímu – na výchove dieťaťa v detskom domove sa podieľa aj odborný tím. Preto je nevyhnutné, aby medzi sebou všetci spolupracovali, otvorene komunikovali a podávali si pravdivé informácie.

Úcta k človeku – je základným predpokladom napĺňania cieľov humanistickej výchovy. Prejavuje sa v rešpektovaní a akceptovaní dieťaťa a jeho rodiny, v pozitívnom prístupe k nim, veríme v dobro človeka.

Jednotnosť – jednotný prístup k výchove detí je nevyhnutný pre všetkých ľudí zainteresovaných do výchovy a starostlivosti o dieťa umiestnené v našom zariadení. Zároveň je to jeden z najťažších cieľov, vzhľadom na rôznorodosť ľudí.

Iniciatívnosť – od našich  zamestnancov očakávame iniciatívny a nadšený prístup k svojej práci. Zamestnanci plánujú budúcnosť zverených detí a riešia ich konkrétnu situáciu v čo najkratšom čase.

Vzdelanosť a odbornosť – človek dostatočne vzdelaný a odborne erudovaný dokáže dôsledne zvážiť dopad svojich činov a rozhodnutí na život dieťaťa v detskom domove. Preto kladieme dôraz na odbornosť zamestnancov a aplikáciu získaných poznatkov do každodennej praxe.